Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Concreto s.c.
w związku z relacjami biznesowymi, podjętym kontaktem i rekrutacją

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych? Jak się skontaktować z inspektorem danych osobowych w Concreto s.c.?

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
– Administratorem danych jest Concreto s.c., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 141-155 (NIP 8942981640).
– Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 141-155 lub e-mail: concreto@concreto.biz

Jakie kategorie Pani/Pana danych przetwarzamy?

Są to następujące kategorie danych:
– tożsamość Pani/Pana (w tym: imię i nazwisko);
– dane kontaktowe (w tym: adres siedziby firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP urządzenia z którego wysyłane są listy faktur)
– inne publicznie dostępne dane zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
– rozpoczęcia, realizacji i kontynuacji współpracy z Concreto s.c.,
– przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego (aktualne promocje, aktualizacja cenników),
– odpowiedzi na pytania,
– obsługi procesu reklamacji,
– w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
– dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji,

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie udzielona przez Państwa zgoda.

Pozostałe informacje o innych celach w jakich możemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe.

Przetwarzamy dane osobowe w celu do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Dane osobowe mogą być jednak także przetwarzane w innych prawem dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane.
Ogólnie dopuszcza się następujące cele drugorzędne:
– przeniesienie danych do archiwum,
– audyty lub postępowania wyjaśniające,
– pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne lub naukowe,
– rozstrzyganie sporów,
– udostępnienie partnerom handlowym, podwykonawcom oraz firmom spedycyjnym w przypadku, gdy wymaga tego realizacja zamówienia.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych w zakresie: adresu e-mail, imienia, nazwiska, nazwy firmy, siedziby, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu dostaw, numeru telefonu jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy w zakresach powyżej wymienionych.
Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– sprostowania (poprawienia) swoich danych;
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Concreto s.c. narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu:
– zakończenia współpracy z Concreto s.c.,
– zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie,
– przez okres wymagany przepisami prawa.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych 2018